Модули

Модули, които могат да се добавят по желание на курсиста:

 

Обща задължителна професионална подготовка

Tема 1. Реагиране при трудови злополуки. Оказване на първа помощ. Спиране на кръвотечение, изкуствено дишане.

Тема 2. Видове рани и оказване на първа помощ. Организиране на транспортиране до най-близкото здравно заведение

Тема 3. Реагиране при пожар. Начини, средства и уреди за гасене на пожар

Тема 4. Действия за запазване на местопроизшествие

Тема 5. Етика в отношенията с гражданите

Тема 6. Поведенчески индикатори за разпознаване на дисхармонична личност – психопатии

Тема 7. Психологически портрет на криминално проявен и психично болен

Тема 8. Тактики и подходи за въздействие върху граждани

Тема 9. Признаци за разпознаване на наркомани

 

Обща подготовка за лична охрана

Тема 1. Оказване на първа помощ до идване на медицинския екип. Спиране на кръвотечение, изкуствено дишане.

Тема 2. Реагиране при пожар. Начини, средства и уреди за гасене на пожар

Тема 3. Действия за запазване на местопроизшествие

Тема 4. Етика в отношенията с гражданите

Тема 5. Видове рани и оказване на първа помощ. Организиране на транспортиране до най-близкото здравно заведение

Тема 6. Необходими качества на охранителя, работещ като „Лична охрана"

Тема 7. Поведенчески индикатори за разпознаване на дисхармонична личност – психопатии

Тема 8. Психологически портрет на криминално проявен и психично болен

Тема 9. Тактики и подходи за въздействие върху граждани

Тема 10. Признаци за разпознаване на наркомани

Оръжезнание и стрелкови подготовки

Тема 1. Елементи от техниките на стрелба с пистолет, револвер и пушка тип „помпа" – положение на тялото, хват на оръжието, дишане и произвеждане на изстрел

Тема 2. Балистика. Същност и видове

Тема 3. Видове техники за стрелба

Тема 4. Поражаеми пространства и действието на различните боеприпаси върху тях

Тема 5. Явление при изстрела – какво е изстрел, начална скорост, траектория

Тема 6. Поражаеми пространства и действието на различните боеприпаси върху тях

Тема 7. Упражнения за усвояване:

  • На основните елементи от техниката на стрелба
  • На техниката, използвана при прицелната стрелба
  • На техники за стрелба на близки разстояния

Тема 8. Стрелби:

  • С пистолет и револвер на 10, 15 и 25 метра, с една и две ръце
  • С дълго оръжие

 

Самоотбрана и бойно-приложни техники

Tема 1. Удари с ръце и крака, придвижвания, блокове, скъсяване на дистанция

Tема 2. Водещи и задържащи техники, ключове

Tема 3. Защита от обхвати, захвати и душене

Tема 4. Защита от удари с ръце и крака

Tема 5. Защита от нож, палка и пистолет

Tема 6. Ползване на палка, поставяне на белезници

 

Организация и тактически действия на частните охранители, осъществяващи лична охрана

Тема 1. Нормативни документи, регламентиращи личната охрана

Тема 2. Същност, цели и задачи на охраната на личността

Тема 3. Характеристика на оперативната обстановка, при която се осъществява лична охрана

Тема 4. Методи и форми

Тема 5. Тероризъм – същност и влияние в обществото

Тема 6. Организация на личната охрана. Функции и задачи

Тема 7. Оценка на заплахата, която съществува за клиента и предприемане на необходимите мерки за защита

Тема 8. Личен живот на клиента и предприемане на необходимите мерки за осигуряване на охрана, защита и безопасност

Тема 9. Охрана на местата за пребиваване на охраняваното лице

Тема 10. Организация на охраната при посещения и визити на охраняваното лице

Тема 11. Охрана и сигурност при посещение и участване в масови мероприятия

Тема 12. Организация на личната охрана при движение пеш. Изучаване на оперативната обстановка, план за охрана, боен ред, разположение на охраната

Тема 13. Организация на охраната при движение с автомобил. Задачи и задължения на всеки член от охраната

Тема 14. Пътуване със самолет, кораб, яхта и влак

Тема 15. Тактика на действие на личната охрана при сигнал за поставено или открито СВУ (самоделно взривно устройство)

Тема 16. Тактически действия при екстремални ситуации

Тема 17. Критерии за оценка работата на лицата, осъществяващи лична охрана

 

Обща задължителна професионална подготовка по специалност „Банкова охрана и инкасова дейност“

Тема 1. Психологически портрет на криминално проявен и психично болен нарушител

Тема 2. Психологическа тактика и подходи на частния охранител за въздействие върху граждани и нарушители

Тема 3. Признаци за разпознаване на наркомани и тактически действия при залавяне на лице, употребили упойващи вещества

Тема 4. Запазване на местопроизшествието

 

Организация и тактически действия при охрана на банки и небанкови финансови институции

Тема 1. Същност, изисквания и правна характеристика на банковата охрана

Тема 2. Организация на охраната на банките в Италия и Австрия

Тема 3. Длъжностна характеристика на банковия охранител

Тема 4. Тактически действия на охранителя при извършено правонарушение на територията на охранявания обект

Тема 5. Установяване самоличността на нарушителя

Тема 6. Проверка на лични вещи

Тема 7. Употреба на физическа сила и помощни средства. Използване на оръжие

Тема 8. Задържане на лице, извършило престъпление

Тема 9. Действия при джебчийска кражба

Тема 10. Действия при откриване на вещи и предмети, оставени в банковия салон

Тема 11. Действие при прояви на дребно хулиганство

 

Тактика и действия при екстремални ситуации

Тема 1. Тактически действия и реагиране при въоръжени нападения над банки в САЩ

Тема 2. Препоръки за действия на охраната при нападения в банковите салони

Тема 3. Тактически действия при претърсване на помещения

Тема 4. Оказване на съдействие на длъжностните лица от охраняваната банка

 

Организация и тактически действия при охрана на ценни пратки и товари – „инкасо"

Тема 1. Същност, изисквания и правна характеристика при охрана на ценни пратки и товари – „инкасо". Цели и задачи на дейността

Тема 2. Понятие за оперативна обстановка. Характеристика на оперативната обстановка, при която се осъществява инкасовата дейност

Тема 3. Сили и материално-технически средства, използвани при инкасова дейност

Тема 4. Организация на охраната при инкасова дейност. Задължение на екипа

Тема 5. Организация на охраната във време на движение

Тема 6. Организация на охраната при товарене и разтоварване на парични ценности

Тема 7. Тактически действия на охраната при нападения, опит за проникване в транспортното средство при спрял автомобил

Тема 8. Действия на охраната при нападение по време на движение

Тема 9. Действие при извънредни обстоятелства – пътно-транспортно произшествие, авария на автомобила, природни бедствия, заболяване на член от екипа и др.

Тема 10. Взаимодействие на екипа с полицията

 

Организация и тактически действия при осъществяване на физическа охрана на обекти

Tема 1. Нормативни документи, регламентиращи физическата охрана на обекти

Тема 2. Характеристика на оперативната обстановка, при която се извършва физическа охрана

Тема 3. Терористични акции – същност и влияние на обществото

Тема 4. Организация на физическата охрана на обекти

Тема 5. Организация и тактика за действие при охрана на масови мероприятия

Тема 6. Охранително обследване. Изготвяне на план за охрана и отбрана на обекта

Тема 7. Организация на физическа охрана на постоянно охраняван обект – пост, маршрути и инструктаж на нарядите

Тема 8. Приемане и сдаване на поста, носене на службата от нарядите

Тема 9. Екстремални ситуации – понятие, същност, видове

Тема 10. Тактически действия при усложнена обстановка в обекта – тактическо мислене, задържане, ползване на физическа сила и помощни средства. Ползване на огнестрелно оръжие

Тема 11. Характеристика на проявите на малолетни и непълнолетни лица. Тактически действия на охранителя при извършени нарушения от такива лица в района на охранявания обект