Документи

Конституция на Република България

Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България

Доктрина на въоръжените сили на Република България

Национална отбранителна стратегия

Закон за частната охранителна дейност

Закон за Военната полиция    лого 7

Закон за МВР

Закон за държавния служител

Закон за защита при бедствия

Закон за защита на личните данни

Закон за противодействие на тероризма

Закон за специалните разузнавателни средства

Тарифа № 4 за таксите на МВР по Закона за държавните такси

Изменение и допълнение на Тарифа № 4

НАРЕДБА № 8121з-611 от 11 юни 2018 г. за условията и реда за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност и за определяне на примерна типова класификация на обектите, на които се осъществява охрана по чл. 5, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за частната охранителна дейност

НАРЕДБА № 8121з-610 от 11 юни 2018 г. за реда, по който лицата удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност

Закон за достъп до обществена информация

Закон за професионалното образование и обучение

Закон за признаване на професионални квалификации

Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план

Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 07.09.2005 г. относно признаването на професионалните квалификации

Закон за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112

Закон за българските лични документи

Правилник за издаване на българските лични документи

Наредба за условията и реда за извършване на лична охрана на физически лица

Европейска конвенция за правата на човека

Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие

Списък на валидни лицензи за извършване на частна охранителна дейност към 01.04.2018 г.

Списък на отнети, анулирани и върнати лицензи за извършване на частна охранителна дейност към 01.04.2018 г.