Документи

Конституция на Република България

Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България

Доктрина на въоръжените сили на Република България

Национална отбранителна стратегия

Закон за частната охранителна дейност

Закон за Военната полиция    лого 7

Закон за МВР

Закон за държавния служител

Закон за защита при бедствия

Закон за защита на личните данни

Закон за противодействие на тероризма

Закон за специалните разузнавателни средства

Тарифа № 4 за таксите на МВР по Закона за държавните такси

Закон за достъп до обществена информация

Закон за професионалното образование и обучение

Закон за признаване на професионални квалификации

Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план

Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 07.09.2005 г. относно признаването на професионалните квалификации

Закон за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112

Закон за българските лични документи

Правилник за издаване на българските лични документи

Наредба за условията и реда за извършване на лична охрана на физически лица

Европейска конвенция за правата на човека

Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие

Списък на валидни лицензи за извършване на частна охранителна дейност към 01.04.2018 г.

Списък на отнети, анулирани и върнати лицензи за извършване на частна охранителна дейност към 01.04.2018 г.