Документи

Конституция на Република България

Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България

ДОКТРИНА НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА ОТБРАНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ

Закон за частната охранителна дейност

Закон за Военната полиция

Закон за МВР

Закон за държавния служител

Закон за защита при бедствия

Закон за защита на личните данни

Закон за противодействие на тероризма

Закон за специалните разузнавателни средства

Тарифа № 4 за таксите на МВР по Закона за държавните такси

Закон за достъп до обществена информация

Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план

Закон за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112

Закон за българските лични документи

Правилник за издаване на българските лични документи

Наредба за условията и реда за извършване на лична охрана на физически лица

Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие